Hoe buig je beladen situaties effectief om naar een positieve en ondersteunende reactie? Al naar gelang de leeftijdsfase en zich voordoende behoefte, bieden de ingrediënten voor positieve seksualiteit een stevige houvast voor een constructieve dialoog.

Cultuursensitief

Op seksueel gebied bestaan op dit moment verschillen in beleving tussen mannen en vrouwen. Dat deze verschillen kunstmatig, door culturele invloeden kunnen worden versterkt of tegengegaan staat wel vast. Dat deze verschillen in de lichamelijke sfeer zonder enige invloed zouden blijven bestaan op de wijze waarop een menselijk wezen zich ontplooit lijkt onwaarschijnlijk. De verschillen die we om ons heen opmerken tussen ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag, zouden we ons af moeten vragen of biologisch gefundeerde gedragsverschillen tussen man en vrouw wel bestaan, of dat deze kunstmatig zijn aangeleerd (Vanwesenbeeck 2011). Het gedachtengoed van positieve seksualiteit is gebaseerd op kernwaarden die gemakkelijk binnen een brede cultuurmix in te passen zijn. Op die manier kan er vervolgens op basis van inhoud een dialoog ontstaan.

De vraag of je er mag zijn zoals je bent zou voor iedereen vanzelfsprekend met ja beantwoord moeten kunnen worden. Diversiteit is meer dan geaardheid of gender. Een inclusieve cultuur krijg je door bewustwording op stereotypen, mythes en de dubbele seksuele moraal. 

genderoverstijgend

Er zijn verschillende stereotypes over het man of vrouw zijn en in hoeverre zij druk voelen om zich genderspecifiek te gedragen. De grootste stereotyperingen van de man is dat zij zich vooral actief (competitief, agressief, inhibitie, prestatie en dominantie) zijn en vrouwen vooral passief (non-competitief, onderworpenheid, verlegenheid of zelfbewustzijn). Het gedachtengoed van positieve seksualiteit is gebaseerd op kernwaarden die gender overstijgend zijn.

Wat zijn de benodigde stappen om de instelling, de ouders en de leerlingen beter in verbinding te laten staan? Vanuit Verbinding richt zich effectief op de gouden driehoek van leerkrachten, leerlingen & ouders. Maar ook een gedeelde kennis van álle professionals betrokken bij school.

Doorlopende leerlijn

Het programma werkt met een menukaart met aanbod gericht op adolescenten, ouders en docenten. Als deze op een lijn zitten bevordert dit een duurzame inbedding. Dit kan ook extern aanbod zijn dat aansluit bij de doorlopende leerlijn en actuele behoefte. Naast ondersteuning voor leraren en gastlessen voor studenten,  behoren thematische ouderavonden en studentenwerkgroepen tot de mogelijkheid. Zo kan de school er voor zorgen dat leerlingen samenhang in het onderwijsaanbod ervaren. Een factor die door het Platform Onderwijs2032 (2016) als belangrijk wordt genoemd.

Als een klimaat van positieve seksualiteit in het DNA van de school is ingebed, kunnen jongeren zich prettig, veilig en gefaseerd ontwikkelen. Een doorlopende leerlijn, verbinding tussen alle betrokkenen een gefaseerde methodiek bevorderen dit klimaat.

Inbedding

Ook de VO-raad (2016) benadrukt het belang van het meer structureel inbedden van kerndoelonderdelen seksualiteit en seksuele diversiteit in het curriculum. Daarom sluit Liever Vanuit Verbinding aan bij de doorlopende leerlijn. Na de basis training zijn er zeven terugkom momenten toegespitst op actuele casuïstiek van de professionals. Daarna zorgt de ambassadeur seksuele en relationele vorming voor continuïteit van de bijeenkomsten.

inclusief

in verbinding

duurzaam

Schuiven naar boven