Expert Programma

Relationele- en seksuele vorming 2.0

De snelle digitale veranderingen, hebben ingrijpende en vaak onzichtbare gevolgen op het schoolplein. Op de meeste scholen worden 1 a 2 x per jaar voorlichters uitgenodigd om met leerlingen in gesprek te gaan over verschillende thema’s rond seksualiteit. Vaak blijft dit beperkt tot enkele klassen van het 2de of 3de jaar. De focus van de seksuele voorlichtingen kan heel verschillend zijn, al naar gelang de schoolcultuur en het aanwezige aanbod uit het lokale veld. Hoewel deze voorlichtingen zeker vruchten afwerpen, loopt het gesprek over seks, seksualiteit of liefde vaak weer als water weg tussen de stoeptegels van het schoolplein op het moment dat de voorlichters vertrekken.

Er is een meer duurzame aanpak nodig.

Met het programma Liever Vanuit Verbinding krijgen onderwijsprofessionals concrete handvatten die als aanvulling dienen om het klimaat voor positieve seksualiteit vorm te geven en in te bedden. Met oog voor de culturele- en persoonlijke achtergrond van elke deelnemer en de sfeer en gebruiken op school. De methode kan naast alle op leerlingen gerichte voorlichtingen bestaan.

Uit recent onderzoek blijkt dat het effect van voorlichtingsprogramma’s over seksuele- en relationele vorming valt of staat met hoe de professional er vorm aan kan geven. Hoe comfortabeler de professional zich voelt binnen de thematiek, hoe effectiever. Daarnaast heerst er nog steeds een algemeen ervaren handelingsonzekerheid rond seksualiteit in interactie met pupillen. Soms wordt dit nog eens versterkt door de normdiversiteit eigen aan verschillende culturen.

Bijscholing voor professionals

De wereld verandert, maar het concept van voorlichting van buitenaf blijft veelal ongewijzigd. Programma’s en lessenseries richten zich uitsluitend op leerlingen. Terwijl leerlingen juist zeggen dat zij meer behoefte hebben aan een leraar die flexibel en positief in kan spelen op ad hoc situaties die zich in de klas voordoen. Daarom is er een apart programma voor docenten, leerlingbegeleiders, conciërges en andere volwassenen. Zij zijn sleutelfiguren in het signaleren van seksuele interacties (een opmerking, een aanraking, een beweging, etc.). Maar wat kun je daar eigenlijk mee behalve stoppen als het te gortig wordt? Liever Vanuit Verbinding is zo vorm gegeven voor leraren, opvoeders en ondersteuners dat met een minimale input, maximaal effect te bereikt kan worden.

Dit programma geeft het thema seksualiteit duurzaam de aandacht die het verdient op een eenvoudige manier.

De basisgedachte is dat als het thema:

a) op het netvlies blijft en er

b) een value-based programma is waarop

c) handelingsonzekerheid van professionals af neemt (en het handelingsvermogen toe neemt), er een

d) klimaat kan ontstaan waarin voldoende veiligheid is om de dialoog over seksualiteit op een positieve manier te blijven voeren.

Doel Liever Vanuit Verbinding:

 • Vergroten van handelingsvermogen personeel vanuit positieve seksualiteit in interactie met pupillen
 • Een duurzaam klimaat van positieve seksualiteit bevorderen in het school DNA.
 • Leerlingen faciliteren in seksuele soevereiniteit zodat de baan vrij komt voor een plezierige, gefaseerde en gezonde seksuele ontwikkeling.

Theoretische basis

 • Positieve Psychologie
 • Positieve Gezondheid
 • Amplitie
 • Ontwikkelings Psychologie
 • Seksuele Ontwikkeling
 • Oplossingsgericht gedachtegoed
 • Sensory Awareness

Doelgroep:

Leraren, vertrouwenspersonen, begeleiders en andere betrokkenen (zoals conciërges) werkend met (pre)pubers, adolescenten en jongvolwassenen.

Onderdelen:

 • Reader
 • Toegang tot crisis consult 
 • 2 x dagdeel basistraining zeven ingrediëntenvoor Positieve Seksualiteit.
 • Ieder ingrediënt kent een expliciete oefening die met leerlingen gedaan kunnen worden.
 • Ieder ingrediënt kent impliciete technieken in  interactie met pupillen bij onverwachte situaties.
 • Buddy-systeem. Door onderlinge koppeling blijft veiligheid, verbondenheid en expertise leven, ook na afronding.
 • 7x (iedere 3 maanden) bijscholing. Hierbij staat aandacht voor actuele casuïstiek centraal, en hoe deze zich verhoudt tot de zeven ingrediënten. Daarnaast zal er tijdens iedere bijeenkomst een nieuwe werkvorm aangereikt worden voor een van de ingrediënten.

Vereiste:

Commitment; het programma valt of staat met de inbedding in het DNA van de school of instelling, mede gerealiseerd tijdens de bijscholing na de basistraining. Maar ook het maatjes systeem en de mogelijkheid tot doorlopend consult zijn belangrijke pijlers waardoor het duurzame karakter bestendigd. 

voorlichting, seksuele voorlichting en seksuele- en relationele vorming aan jongvolwassen en adolescenten en deskundigheidsbevordering aan docenten en ander onderwijzend personeel om handelingszekerheid te verlagen en pedagogische slagkracht te vergroten als het gaat om seks, seksualiteit, en seksuele ontwikkeling. Omdat positieve seksualiteit bevordert kan worden met seksuele autonomie. Voor een positief seksueel klimaat op school, gendersensitief, cultuursensitief, evidence-based.

Schuiven naar boven